alt รายงานสรุปจำนวนเกษตรกรที่บันทึกเข้าระบบ TH-LiFDS เรียงลำดับจากมากไปน้อย ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2553

 

 

รายงานสรุปจำนวนเกษตรกรที่บันทึกเข้าระบบ TH-LiFDS เรียงลำดับจากมากไปน้อย

ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2553 เวลา 10.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่

จังหวัด 

สสอ.ที่

จำนวนข้อมูลทั้งหมด(รายการ) 

ประมาณการจำนวนเกษตรกรทั้งหมด(ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปี 2552)

ผลการบันทึกข้อมูล(%)

วันที่เริ่มบันทึกข้อมูล

1

สกลนคร

4

    98,901

116,896

84.61%

9/2/2553

2

เชียงราย

5

    90,072

65,748

137.00%

5/2/2553

3

นครราชสีมา

3

    89,360

201,675

44.31%

11/2/2553

4

ขอนแก่น

4

    82,668

111,757

73.97%

9/2/2553

5

เชียงใหม่

5

    81,779

147,027

55.62%

5/2/2553

6

มหาสารคาม

4

    68,882

105,300

65.42%

9/2/2553

7

บุรีรัมย์

3

    65,388

152,036

43.01%

11/2/2553

8

ชัยภูมิ

3

    63,967

102,739

62.26%

11/2/2553

9

สุรินทร์

3

    63,864

149,173

42.81%

11/2/2553

10

อุบลราชธานี

3

    59,322

182,306

32.54%

11/2/2553

11

อุดรธานี

4

    58,688

100,347

58.49%

9/2/2553

12

กาฬสินธุ์

4

    58,228

92,353

63.05%

9/2/2553

13

ร้อยเอ็ด

3

    52,274

141,524

36.94%

11/2/2553

14

น่าน

5

    52,166

55,084

94.70%

5/2/2553

15

ลำปาง

5

    51,515

69,681

73.93%

5/2/2553

16

เพชรบูรณ์

6

    50,303

59,148

85.05%

3/2/2553

17

พะเยา

5

    48,788

50,724

96.18%

5/2/2553

18

นครศรีธรรมราช

8

    48,106

83,449

57.65%

19/2/2553

19

นครพนม

4

    41,389

58,805

70.38%

9/2/2553

20

หนองคาย

4

    40,266

54,737

73.56%

9/2/2553

21

นครสวรรค์

6

    37,956

27,888

136.10%

3/2/2553

22

ศรีสะเกษ

3

    37,835

101,849

37.15%

11/2/2553

23

เลย

4

    37,008

42,409

87.26%

9/2/2553

24

สุโขทัย

6

    36,901

28,458

129.67%

3/2/2553

25

พิษณุโลก

6

    36,342

46,641

77.92%

3/2/2553

26

อุตรดิตถ์

6

    33,220

33,000

100.67%

3/2/2553

27

พิจิตร

6

    30,449

29,877

101.91%

3/2/2553

28

กำแพงเพชร

6

    30,387

37,616

80.78%

3/2/2553

29

สุราษฎร์ธานี

8

    30,302

64,523

46.96%

19/2/2553

30

ยโสธร

3

    29,665

71,953

41.23%

11/2/2553

31

อำนาจเจริญ

3

    27,095

30,175

89.79%

11/2/2553

32

หนองบัวลำภู

4

    24,320

28,013

86.82%

9/2/2553

33

สงขลา

9

    24,199

45,869

52.76%

17/2/2553

34

พัทลุง

9

    23,690

35,105

67.48%

17/2/2553

35

นราธิวาส

9

    22,922

24,807

92.40%

17/2/2553

36

ลำพูน

5

    22,737

46,697

48.69%

5/2/2553

37

มุกดาหาร

4

    18,900

22,830

82.79%

9/2/2553

38

ตรัง

9

    17,454

30,385

57.44%

17/2/2553

39

ยะลา

9

    17,349

46,458

37.34%

17/2/2553

40

แพร่

5

    16,936

48,529

34.90%

5/2/2553

41

อุทัยธานี

6

    15,305

11,709

130.71%

3/2/2553

42

ปัตตานี

9

    14,597

21,986

66.39%

17/2/2553

43

แม่ฮ่องสอน

5

    14,525

15,857

91.60%

5/2/2553

44

ชุมพร

8

    12,901

57,596

22.40%

19/2/2553

45

ตาก

6

    11,355

30,280

37.50%

3/2/2553

46

สตูล

9

      9,978

13,183

75.69%

17/2/2553

47

กระบี่

8

      9,169

9,482

96.70%

19/2/2553

48

ระนอง

8

      5,879

10,967

53.61%

19/2/2553

49

ภูเก็ต

8

      2,826

3,214

87.93%

19/2/2553

50

พังงา

8

      2,490

11,835

21.04%

19/2/2553

 

ที่มา :

ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์(TH-LiFDS)

 

 

ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

 

 

 

 

 

 

 

 

 ต่ำกว่า 25 %

=

2

 จังหวัด

 

 

 

 25 % - 50 %

=

12

 จังหวัด

 

 

 

 51 % - 80 %

=

17

 จังหวัด

 

 

 

 80 % ขึ้นไป

=

19

 จังหวัด