altรายงานความเคลื่อนไหวจำนวนข้อมูลที่บันทึกเข้าระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ แสดงเป็นรายวัน ณ วันที่ 3 มีนาคม 2553

 

 

 

 

รายงานความเคลื่อนไหวจำนวนข้อมูลที่บันทึกเข้าระบบฐานข้อมูลเกษตรกรฯ รายวัน

 

ณ วันที่ 3 มีนาคม 2553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จังหวัด 

วันที่เริ่มบันทึกข้อมูล

 จำนวนข้อมูลที่บันทึกได้รายวัน

 ตั้งแต่วันที่เริ่มบันทึกถึงวันที่ 26 ก.พ. 53

 27 ก.พ. 53

 28 ก.พ. 53

 1 มี.ค. 53

 2 มี.ค. 53

 3 มี.ค. 53

รวมจำนวนข้อมูลที่บันทึกได้ทั้งหมด

รวม

 

  1,025,216

  66,008

  39,716

  56,658

  36,824

  57,744

  1,282,166

สสอ.ที่ 3

 

    195,896

  15,557

  12,488

  15,971

   9,537

  15,772

    265,221

ชัยภูมิ

11/2/2553

      40,203

2,192

1,921

2,097

763

1,122

      48,298

นครราชสีมา

11/2/2553

      36,860

2,776

1,537

2,774

1,902

2,844

      48,693

บุรีรัมย์

11/2/2553

      28,689

1,788

731

821

641

2,303

      34,973

ยโสธร

11/2/2553

      10,024

837

960

1,978

687

616

      15,102

ร้อยเอ็ด

11/2/2553

      21,377

1,337

558

1,134

1,087

1,717

      27,210

ศรีสะเกษ

11/2/2553

      10,103

1,036

584

1,806

1,017

1,325

      15,871

สุรินทร์

11/2/2553

      15,499

1,615

1,215

1,999

1,780

2,379

      24,487

อำนาจเจริญ

11/2/2553

      21,316

1,882

2,092

549

59

143

      26,041

อุบลราชธานี

11/2/2553

      11,825

2,094

2,890

2,813

1,601

3,323

      24,546

สสอ.ที่ 4

 

    296,882

  24,101

  11,159

  15,857

   9,602

  16,922

    374,523

กาฬสินธุ์

9/2/2553

      35,719

1,854

1,035

2,429

1,211

1,889

      44,137

ขอนแก่น

9/2/2553

      38,897

2,824

2,127

2,297

1,849

3,212

      51,206

นครพนม

9/2/2553

      29,316

3,238

578

631

667

895

      35,325

มหาสารคาม

9/2/2553

      23,735

4,070

2,427

3,404

1,393

2,414

      37,443

มุกดาหาร

9/2/2553

      13,347

932

94

43

230

135

      14,781

เลย

9/2/2553

      26,707

3,187

568

875

494

828

      32,659

สกลนคร

9/2/2553

      54,617

4,595

3,427

4,238

1,639

2,793

      71,309

หนองคาย

9/2/2553

      26,406

962

486

1,098

710

2,197

      31,859

หนองบัวลำภู

9/2/2553

      16,882

363

175

281

168

616

      18,485

อุดรธานี

9/2/2553

      31,256

2,076

242

561

1,241

1,943

      37,319

สสอ.ที่ 5

 

    236,390

  10,756

   7,925

  12,800

   7,622

  10,557

    286,050

เชียงราย

5/2/2553

      80,855

1,381

394

1,250

384

724

      84,988

เชียงใหม่

5/2/2553

      24,225

2,074

1,791

2,990

2,131

3,592

      36,803

น่าน

5/2/2553

      34,728

1,952

1,909

3,080

1,214

691

      43,574

พะเยา

5/2/2553

      34,809

2,006

1,989

1,702

1,261

1,978

      43,745

แพร่

5/2/2553

        8,330

141

681

568

490

571

      10,781

แม่ฮ่องสอน

5/2/2553

        5,180

526

198

293

562

621

        7,380

ลำปาง

5/2/2553

      31,978

2,190

555

2,579

1,082

1,475

      39,859

ลำพูน

5/2/2553

      16,285

486

408

338

498

905

      18,920

สสอ.ที่ 6

 

    248,732

   4,488

   1,242

   2,838

   2,611

   2,913

    262,824

กำแพงเพชร

3/2/2553

      22,999

1,333

362

408

668

382

      26,152

ตาก

3/2/2553

        7,406

305

84

231

155

150

        8,331

นครสวรรค์

3/2/2553

      36,336

137

383

139

106

186

      37,287

พิจิตร

3/2/2553

      27,515

512

63

101

187

239

      28,617

พิษณุโลก

3/2/2553

      35,303

89

45

31

104

175

      35,747

เพชรบูรณ์

3/2/2553

      38,740

1,600

231

1,314

1,199

1,316

      44,400

สุโขทัย

3/2/2553

      33,320

237

62

554

123

288

      34,584

อุตรดิตถ์

3/2/2553

      33,200

        -  

        -  

        -  

          1

        26

      33,227

อุทัยธานี

3/2/2553

      13,913

275

12

60

68

151

      14,479

สสอ.ที่ 8

 

      19,225

   4,760

   2,607

   3,590

   3,531

   4,836

      38,549

กระบี่

19/2/2553

        2,841

914

186

194

81

366

        4,582

ชุมพร

19/2/2553

        2,144

700

72

482

301

384

        4,083

นครศรีธรรมราช

19/2/2553

        7,021

2,176

1,842

1,772

1,463

2,063

      16,337

พังงา

19/2/2553

           491

45

        -  

        -  

        70

      238

           844

ภูเก็ต

19/2/2553

             -  

        66

        -  

        35

        33

      132

           266

ระนอง

19/2/2553

        1,757

110

18

66

168

249

        2,368

สุราษฎร์ธานี

19/2/2553

        4,971

749

489

1,041

1,415

1,404

      10,069

สสอ.ที่ 9

 

      28,091

   6,346

   4,295

   5,602

   3,921

   6,744

      54,999

ตรัง

17/2/2553

        2,495

803

504

867

385

883

        5,937

นราธิวาส

17/2/2553

        5,248

1,229

647

824

820

1,177

        9,945

ปัตตานี

17/2/2553

        2,136

909

431

605

656

872

        5,609

พัทลุง

17/2/2553

        5,966

1,116

1,002

1,800

608

1,126

      11,618

ยะลา

17/2/2553

        3,411

704

681

625

307

435

        6,163

สงขลา

17/2/2553

        6,434

1,088

535

408

520

1,241

      10,226

สตูล

17/2/2553

        2,401

497

495

473

625

1,010

        5,501

ที่มา :

ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์(TH-LiFDS)

 

ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกข้อมูลได้มากที่สุดลำดับที่ 1

 

 

 

 

 

 

บันทึกข้อมูลได้มากที่สุดลำดับที่ 2

 

 

 

 

 

 

บันทึกข้อมูลได้มากที่สุดลำดับที่ 3