# รายละเอียดประมาณการงบประมาณดำเนินการสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ รายครัวเรือน ปี 2553