# บันทึกข้อความ ที่ กษ 0608/ว24298 ลงวันที่ 30 พ.ย.52 เรื่อง การสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ปี 2553