# คู่มือการสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ปี พ.ศ.2553