alt เรียนเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลฯระดับตำบลในพื้นที่ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5 และ 6 กรณีที่ท่านบันทึกข้อมูลเกษตรกรฯเข้าระบบเสร็จสิ้นแล้วขอให้ดำเนินการ

1.ส่งข้อมูลทั้งหมดให้ผู้ตรวจสอบระดับตำบลตรวจสอบ

2.ผู้ตรวจสอบระดับตำบล ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดกรณี

 

 

 

-กรณีไม่มีข้อสังเกตให้ส่งต่อข้อมูลทั้งหมดไปที่ผู้ตรวจสอบระดับอำเภอ(ถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเกษตรกรฯเข้าระบบ)

-กรณีมีข้อสังเกตให้ส่งข้อมูลฯกลับไปให้ผู้บันทึกข้อมูลฯระดับตำบลแก้ไข

*** อำเภอที่ดำเนินการบันทึกและตรวจสอบข้อมูลระดับตำบลเสร็จสิ้นแล้ว สถานะข้อมูลจะเป็น รอ ปศอ ยืนยันข้อมูล

 

หมายเหตุ : ศูนย์สารสนเทศ จะปิดสิทธิ์การดำเนินการทุกอย่างของเจ้าหน้าที่ เฉพาะ สสอ 5 และ 6 วันที่ 12 มีนาคม 53 เพื่อตรวจสอบข้อมูล