1. สรุป ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานสำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และแนวทางแก้ไขในแต่ละด้าน จากผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ
  2. แบบสำรวจและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน
  3. แนวทางขั้นตอนการดำเนินงานสำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ที่ได้จากการประชุมสัมมนาฯ จำนวน 3 แบบ