อ่านรายละเอียด

ที่มา : รวบรวมโดยกองสารวัตรและกักกัน และศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์