บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยโครงการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) และโครงการการใช้บัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card) ระหว่างกรมปศุสัตว์ กับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

คำกล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม