คำรับรองการปฏิบัติราชการศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556