รอบการประเมิน 1/2563

รอบการประเมิน 2/2563

  • แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล
  • รายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล
  • โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice)