ชื่อเรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2/2553 และการชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัตราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

วันที่ประชุม :  12 กุมภาพันธ์ 2553 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  :  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์

ไฟล์เอกสารแนบ :  1 ไฟล์ คลิกอ่านรายละเอียด 

หมายเหตุ : สำหรับเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ สามารถดูได้ในระบบจัดเก็บเอกสารกรมปศุสัตว์

ไฟล์วีดีโอทั้งหมด  :   6   ไฟล์

file1

file2

file3

file4

file5

file6