25550921 ตามที่กรมฯ ได้อนุมัติให้กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Forum 2555 "KM ทำด้วยใจ : บทเรียนการเรียนรู้สู่ความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร" ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555 ณ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ศูนย์สารสนเทศ ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว อ่านรายละเอียด