ติดต่อขอใช้บริการเครือข่ายไร้สาย (DLD-WEB) ของกรมปศุสัตว์

        ได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

        ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์