การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การใช้งานระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)
ครั้งที่ 1 

ระหว่างวันที่ 14 -16 กรกฎาคม 2558 
จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5

1 2558

กำหนดการ