25640714 1เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดอบรมการใช้งานระบบปศุสัตว์ไทย 4.0 หรือ (DLD 4.0) เวอร์ชั่น 2 สำหรับผู้ดูแลระบบ ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกองการเจ้่าหน้าที่ ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์