25640302 1เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (CoP)
หัวข้อ Implement Apache Hadoop for Big Data
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของฐานข้อมูล เทคโนโลยีของฐานข้อมูล
และการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และเพื่อให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ เครื่องมือ/คำสั่ง
และองค์ประกอบในการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยโปรแกรม Apache Hadoop
โดยมีนางสุวรรณี กาญจนภูสิต เป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ให้เจ้าหน้าที่
ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์