25640216 1วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดการประชุมระดมความคิดเห็นและความต้องการใช้งานระบบปศุสัตว์ไทย 4.0 สำหรับผู้แทนเจ้าหน้าที่หน่วยงานส่วนกลาง ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์