25631030 1เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสารได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Power Bi ง่ายนิดเดียว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Power BI ผ่าน Zoom Meeting โดยมีนายสัตวแพทย์ถนอม น้อยหมอ คุณภาณุตา บุนนาค และคุณวัชรพงส์ ชื่นวิมลชาญกิจ เป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ให้เจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์