25630930 1

วันที่ 10 - 11 กันยายน 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดการประชุมสาธิตและทดสอบการใช้งานระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ระยะที่ 2
สำหรับผู้แทนเจ้าหน้าที่หน่วยงานส่วนกลาง ผู้แทนเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต ผู้แทนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และผู้แทนสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
ณ โรงแรมพีลูส ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี