25630903 1เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสารได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ ระบบเครือข่ายเบื้องต้น ( Basic Network) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เทคนิคด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่ โดยมีนายศิริพล พจนวิเศษ เป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ให้เจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์