25630828 5เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 เวลา 9.30 -16.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรม การบริหารจัดการระบบเครือข่ายข้อมูลและระบบรักษาความปลอดภัย สำหรับเจ้าหน้าที่ เครือข่ายปทุมธานี โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนัก/กอง ที่ตั้งอยู่ในศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ปทุมธานี เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์