25630828 4เมื่อวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2563 เวลา 9.30 -16.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมการบริหารจัดการระบบเครือข่ายข้อมูลและระบบรักษาความปลอดภัย สำหรับผู้ดูแลระบบ เครือข่ายปทุมธานี โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ตึกอำนวยการ และ ห้องประชุมลีลาวดี 1 กองส่งเสริมการปศุสัตว์ ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น 6 กรมปศุสัตว์