25630828 3เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอ ระบบ DLD Datalake ให้แก่กรรมการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 จากสำนักงาน ก.พ.ร. ณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์