25630828 2เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30-12.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ ด้านการดูแลบำรุงรักษาระบบ ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วยคณะทำงานฯ จากสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์