25630828 1วันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดการประชุมระดมความคิดเห็นและความต้องการใช้งานระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ระยะที่ 2 สำหรับผู้แทนเจ้าหน้าที่หน่วยงานส่วนกลาง ผู้แทนเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต ผู้แทนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และผู้แทนสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ณ โรงแรมพินนาเคิล แกรนด์ จอมเทียน รีสอร์ท อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี