25630703 5เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 9.30 - 12.30 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดประชุมทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Web Conference) เพื่อชี้แจงแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ให้บุคลากร ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์