25630703 4ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยกลุ่มคอมพิวเตอร์ ได้ให้บริการ Web-Conference ในการประชุมต่างๆ โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ เดือน มีนาคม 2563 เป็นต้นมา เพื่ออำนวยความสะดวกในการประชุมทางไกลของ สำนักกอง ของกรมปศุสัตว์