25630703 2เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 9.30 -12.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุม Kick off ระบบเครือข่ายกรมปศุสัตว์ พญาไท ร่วมกับบริษัทเอ็นพีร่า ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์