25630317 5วันที่ 16 มีนาคม 2563 นายปิยวิทย์ ธรรมบุตร หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม “การกำหนดตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ ในการติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8 ประเด็น” เพื่อให้การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ และบรรลุตามวัตถุประสงค์แผนปฏิบัติการ โดยมี นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม และมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมจำนวน 170 คน ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร1 กรมส่งเสริมการเกษตร