25630317 4เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมทำกิจกรรมคัดแยกขยะ และ ตัดต้นไม้ ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์