25630317 2เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5ส. กรมปศุสัตว์ เข้าตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5ส. ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์