25630317 10วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสารจัดอบรมการจัดการ ระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบงานสารสนเทศกลางและระบบคลังข้อมูลเชิงธุรกิจของกรมปศุสัตว์ สำหรับรายงานเชิงวิเคราะห์สำหรับผู้บริหาร DLD Datalake สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์