25630317 6เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสารได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ 5ส 4.0 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด หลักการและเทคนิคการทำกิจกรรม 5ส ในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Digital Disruption) อย่างเข้าใจจนสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและยั่งยืน และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิควิธีการการทำกิจกรรม 5ส ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและหน่วยงานอื่นๆ ของกรมปศุสัตว์ โดยมีนายสัตวแพทย์ถนอม น้อยหมอ เป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ให้เจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์