25630226 5เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสารจัดประชุมรับรองข้อมูลรายงานด้านการผลิตและรายงานอื่นๆ ระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบงานสารสนเทศกลางและระบบคลังข้อมูลเชิงธุรกิจของกรมปศุสัตว์ สำหรับรายงานเชิงวิเคราะห์สำหรับผู้บริหาร DLD Datalake ร่วมกับผู้แทนจากสำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้องและบ.ผู้พัฒนาระบบฯ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์