25630226 4เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสารจัดประชุมรับรองข้อมูลรายงานด้านการปฏิบัติงาน ระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบงานสารสนเทศกลางและระบบคลังข้อมูลเชิงธุรกิจของกรมปศุสัตว์ สำหรับรายงานเชิงวิเคราะห์สำหรับผู้บริหาร DLD Datalake ร่วมกับผู้แทนจากกองแผนงาน และบ.ผู้พัฒนาระบบฯ ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 4 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์