25630226 3เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสารจัดประชุมรับรองข้อมูลรายงานด้านการเฝ้าระวังโรค ระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบงานสารสนเทศกลางและระบบคลังข้อมูลเชิงธุรกิจของกรมปศุสัตว์ สำหรับรายงานเชิงวิเคราะห์สำหรับผู้บริหาร DLD Datalake ร่วมกับผู้แทนจากสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ และบ.ผู้พัฒนาระบบฯ ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์