25630226 1ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสาร ร่วมกิจกรรม 5 ส. เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน เกิดบรรยากาศน่าทำงาน สำนักงานมีความสะอาดเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะตามนโยบายของกรมปศุสัตว์