25630115 2วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์