25621218 6วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดประชุมทดสอบแผนกู้คืนระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร่วมกับบ.ผู้รับจ้างบำรุงรักษาระบบฯ ณ ศูนย์โทรคมนาคม (cat)จังหวัดนนทบุรี