25621218 3เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 -12.00น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดการประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ ด้านการจัดหาและการติดตั้งระบบ และด้านการพัฒนาระบบ ครั้งที่ 2/2562 โดยมีผู้แทนจากสำนัก/กอง คณะทำงาน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ