25621218 2เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น. นายปิยวิทย์ ธรรมบุตร หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์