25621218 1เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดอบรมการใช้งานระบบรวบรวมติดตาม ตรวจสอบใบอนุญาตและสินค้าด้านปศุสัตว์ ด้วยเทคโนโลยี Blockchain สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์