25621202 1เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30 - 17.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดประชุมทดสอบระบบเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศกลางและพัฒนาระบบคลังข้อมูลเชิงธุรกิจของกรมปศุสัตว์ สำหรับรายงานเชิงวิเคราะห์สำหรับผู้บริหาร (Datalake) และระบบรวบรวมติดตาม ตรวจสอบใบอนุญาตและสินค้าด้านปศุสัตว์ ด้วยเทคโนโลยี Blockchain โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนัก/กองที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์