25621025 3วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 10:00-16:30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดการประชุมเพื่อนำเสนอรายงานเชิงวิเคราะห์สำหรับผู้บริหาร (Data Visualization) ด้านโรคระบาด(ทุกประเภท) ของโครงการระบบเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศกลางและพัฒนาระบบคลังข้อมูลเชิงธุรกิจของกรมปศุสัตว์ สำหรับรายงานเชิงวิเคราะห์สำหรับผู้บริหาร โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์