25621025 2วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 10:00-16:30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดการประชุมเพื่อนำเสนอรายงานเชิงวิเคราะห์สำหรับผู้บริหาร (Data Visualization) ด้านการผลิต ของโครงการระบบเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศกลางและพัฒนาระบบคลังข้อมูลเชิงธุรกิจของกรมปศุสัตว์ สำหรับรายงานเชิงวิเคราะห์สำหรับผู้บริหาร ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์