25621025 1วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 10:00-16:30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดการประชุมเพื่อนำเสนอรายงานเชิงวิเคราะห์สำหรับผู้บริหาร (Data Visualization) ด้านราคา(ทุกประเภท) ของโครงการระบบเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศกลางและพัฒนาระบบคลังข้อมูลเชิงธุรกิจของกรมปศุสัตว์ สำหรับรายงานเชิงวิเคราะห์สำหรับผู้บริหาร โดยมีเจ้าหน้าที่จากกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ชั้น 6 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์