25621015 1นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมหารือกับผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กอง เพื่อเตรียมความพร้อมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของหน่วยงานในภารกิจงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1/1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์