25620924 1วันที่ 10 -13 กันยายน 2562 เวลา 9:00-16:30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดการอบรมการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ ระยะที่ 2 (GeoDLD) สำหรับผู้บริหารหน่วยงานส่วนกลาง เจ้าหน้าที่หน่วยงานส่วนกลาง เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขตและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตึกสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 ห้อง 506