25620829 2เมื่อวันที่ 27-29 สิงหาคม 2562 นายปิยวิทย์ ธรรมบุตร หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนงานเชิงบูรณาการ การพัฒนาในระดับพื้นที่และระดับภาคกรมปศุสัตว์” ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 จัดประชุม ณ โรงแรมรามาด้า บายวินด์แฮม ภูเก็ต ดีวาน่า ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต